Warexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa; informuje o rozpoczęciu procedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę oraz podłączenie podświetlanych słupów ogłoszeniowych.

SIWZ 8.03 (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf) – Formularz oferty

Załącznik 2A (pdf) – Opis przedmiotu zamówienia konkursowys przedmiotu zamówienia konkursowy

Załącznik 2B (pdf) – Opis przedmiotu zamówienia słup dla historycznych rejonów Warszawy

Załącznik nr 3 (pdf) – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat

Załącznik nr 4 (pdf) – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 (pdf) – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 (pdf) – Wzór umowy

Załącznik nr 7 (pdf) – Projekt gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik nr 8 (pdf) – Oświadczenia Wykonawcy odnośnie braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 9 (pdf) – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zapewniającej wykonanie zamówienia

Złożone oferty 17.03.2017