Warexpo Sp. z o.o. operator reklamy zewnętrznej na terenie Warszawy poszukuje partnera lub partnerów do współpracy w zakresie pozyskiwania stosownej dokumentacji prawno-budowlanej niezbędnej do zamontowania różnych typów nośników reklamowych związanych i niezwiązanych z gruntem, podłączonych i niepodłączonych do źródeł zasilania w energię elektryczną. Z wybranym partner lub partnerami zostanie podpisana umowa na okres nie krótszy niż do 31 grudnia 2020 r. w zakresie świadczonych usług.

W trakcie umowy, Warexpo będzie wskazywało lokalizacje objęte procesem, a proces pozyskiwania dokumentacji przez wybranego partnera lub partnerów będzie rozpoczynał się z chwilą przekazania partnerowi lub partnerom przez Warexpo decyzji na zlokalizowanie reklamy dla Warexpo w pasie drogowym od zarządcy drogi lub od innego podmiotu władającego terenem. 

Oczekujemy od Oferentów doświadczenia we współpracy z urzędami miejskim, w tym   w szczególności z Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego,  Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków oraz Innogy.

Prosimy o przesyłanie wstępnych ofert na zakres świadczonych usług i czynności operacyjnych w terminie do 30 listopada 2019 r. Po tym terminie skontaktujemy się z Oferentami i przeprowadzimy konsultacje w zakresie oferowanych usług i zaproponowanych stawek jednostkowych, a następnie w ustalonym trybie zamówień zaprosimy do złożenia ofert końcowych.

Warexpo dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych obejmujących tylko wybrane elementy procesu skompletowania niezbędnej dokumentacji wymaganej   w opisanym procesie inwestycyjnym.

Proces wyboru partnera lub partnerów planujemy zakończyć w terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2019 r.

W niniejszym postępowaniu osobami upoważnionymi do kontaktu są:

Krzysztof Rutkowski, krzysztof.rutkowski@warexpo.pl; tel. 501-219-091

Dorota Jurek, dorota.jurek@warexpo.pl; tel. 536-332-502

Oferty wstępne prosimy kierować na adres: biuro.zarządu@warexpo.pl