Warexpo zaprasza do podjęcia negocjacji w zakresie najmu 4 kiosków handlowych zlokalizowanych w Warszawie

Lokalizacje:

  1. ul. Krakowskie Przedmieście nr 5 / księgarnia im. B. Prusa
  2. ul. Krakowskie Przedmieście nr 27 / Trębacka / vis a vis pomnika A. Mickiewicza.
  3. ul. Krakowskie Przedmieście nr 11
  4. ul. Krakowskie Przedmieście nr 61

Kioski posiadają przyłącze energetyczne, klimatyzację, a powierzchnia całkowita wewnątrz kiosku wynosi 7 m².

W sprawie szczegółów technicznych konstrukcji kiosków, wizji lokalnej oraz pozostałych pytań, prosimy się z kontaktować z:

Krzysztofem Rutkowskim krzysztof.rutkowski@warexpo.pl

lub

Karoliną Lasotą karolina.lasota@warexpo.pl

Warexpo oczekuje ofert składających się co najmniej z następujących elementów:

  1. planowany zakres prowadzonej działalności
  2. czas trwania umowy, nie krótszy niż 12 miesięcy
  3. miesięcznej stawkę czynszu najmu

Oferty proszę składać w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Kiosk Kultury widoczny w ciągu dnia

***

WAREXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie powyższe czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 6 ww. ustawy oraz art.3 ust. 4 załącznika Nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.).