Dnia 15 kwietnia 2020 rozpoczęło się postępowanie w trybie zamówienia jakościowego, którego celem jest dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwis i utrzymanie Systemu Digital Signage wyspecyfikowanemu w załączonym SIWZ oraz udzielenie Zamawiającemu licencji niewyłącznej na Oprogramowanie.

Zaproszenie składania ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

***

WAREXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie powyższe czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 6 ww. ustawy oraz art.3 ust. 4 załącznika Nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.).