Dnia 15 kwietnia 2020 rozpoczęło się postępowanie w trybie zamówienia jakościowego, którego celem jest dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz serwis i utrzymanie Systemu Digital Signage wyspecyfikowanemu w załączonym SIWZ oraz udzielenie Zamawiającemu licencji niewyłącznej na Oprogramowanie.

Zaproszenie składania ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia