Warexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa ogłasza II przetarg nieograniczony (w oparciu o istotnie zmodyfikowane kryteria udziału) na wykonanie, dostawę oraz podłączenie we wskazanych miejscach na terenie m.st. Warszawy, w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy i wykonania prototypów, łącznie do 88 sztuk, 2 rodzajów podświetlanych słupów ogłoszeniowych.

Termin składania pisemnych ofert w siedzibie Zamawiającego upływa w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.00. Jawne otwarcie ofert odbędzie się ww. miejscu w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.30. Oferty powinny być zabezpieczone wadium w wysokości: 50 000 zł.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Ogłoszenie o przetargu 12.12.2016 (pdf)

SIWZ 12.12.2016 (pdf)

Załącznik 2A opis przedmiotu zamówienia konkursowy (pdf)

Załącznik 2B opis przedmiotu zamówienia słup dla historycznych rejonów Warszawy (pdf)

udzielenie odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem przetargowym:

odpowiedz 1 (pdf)

odpowiedz 2 (pdf)

odpowiedz 3 (pdf)

odpowiedz 4 (pdf)

złożone oferty (pdf)