Specyfikacja i warunki techniczne plakatowania

POBIERZ SPECYFIKACJĘ W FORMACIE PDF

POBIERZ WARUNKI TECHNICZNE PLAKATOWANIA PDF

 

SPECYFIKACJA
MATERIAŁÓW DO DRUKU

Rozmiary plakatów:

Słupy klejone (Traffic):

 • Format plakatów: B1 70x100cm, CLP 142x204cm
 • Papier: B1 – kreda 130 g/m2, CLP – blueback 115-120 g/m2

Słupy z plexi (Metropolis):

 • Format plakatów: CLP 120x180cm
 • Papier: B1 – kreda 130 g/m2, CLP – blueback 120 g/m2

Słupy podświetlane (Wars):

 • Format plakatów: CLP 123x237cm
 • Papier: kreda citylight 170g/m2

Słupy podświetlane (Sawa):

 • dla jednej powierzchni

Format plakatów: CLP 120x180cm, papier: kreda citylight 170g/m2

 • dla dwóch połączonych powierzchni

Format plakatów: 120cmx370cm, papier: folia backlight

Panele na kioskach – Krakowskie Przedmieście

 • Format plakatów: CLP 120x180cm
 • Papier: kreda citylight 170g/m2

Szczegóły:

 • Pliki w dowolnym powszechnie stosowanym formacie graficznym (preferowane formaty to TIFF, EPS, PDF) w przestrzeni kolorystycznej CMYK bez profilu kolorystycznego.
 • Bitmapy do druku cyfrowego powinny być spłaszczone.
 • Dla druku cyfrowego kolory Pantone przekształcone na kolory CMYK.
 • Logo lub rysunki w postaci wektorowej.
 • Tekst zamieniony na krzywe.
 • Pliki w skali 1:1 lub 1:10 oraz w odpowiedniej rozdzielczości uzależnionej od wielkości pracy. (300 – 3000 dpi dla pliku w skali 1:10, lub 30 – 300 dpi dla pliku w skali 1:1). Druki o dużych rozmiarach (bilboardy, banery) wymagają mniejszej rozdzielczości (30-70 dpi na wydruku), prace o mniejszych rozmiarach, oglądane z bliska, wymagają większych rozdzielczości (nawet 300 dpi).
 • Przewidziane spady w kolorze pracy nie mniej niż 1 cm na wydruku z każdej strony (2 cm dla druku dwustronnego).
 • Skład koloru czarnego C60/M60/Y60/K100 dla druku cyfrowego, dla druku offsetowego C60/M0/Y0/K100.
 • Plik nie może zawierać masek, kanałów alfa, ani żadnych nadruków „overprint”.
 • Pliki do wycinania krzywoliniowego w formie wykrojnika (krzywa) w formatach PDF, EPS, AI, CDR.

Dla kontroli zgodności kolorów niezbędne jest dostarczenie odbitki próbnej z pliku – proof (proof cyfrowy, Matchprint, Cromalin).
Prosimy o dołączenie poglądowego pliku PDF lub JPG pracy w celu weryfikacji zawartości plików.
Ponadto prosimy o zwrócenie uwagi na rozmieszczenie istotnych elementów projektu (logo, tekst) i zachowanie „bezpiecznych” odległości tych elementów od krawędzi wydruku pracy: min 5 cm dla citylightów i podobnych prac a 20 – 50 cm dla bilboardów (w zależności od wielkości bilboardu).

 

SPECYFIKACJA
EKRANÓW MULTIMEDIALNYCH NA STACJI METRO ŚWIĘTOKRZYSKA

Specyfikacja (wymiary / rozdzielczość):

Dla plików JPG

ekran 1 – 31,680 x 2,688m / 5280 x 448
ekran 2 – 22,464 x 2,688m / 3744 x 448
ekran 3 – 28,992 x 2,688m / 4832 x 448

Dla plików WMV

ekran 1 – 31,680 x 2,688m /4096 x 346
ekran 2 – 22,464 x 2,688m / 3744 x 448
ekran 3 – 28,992 x 2,688m / 4096 x 378

Formaty przygotowywanych materiałów do emisji:

 • video – WMV (kodek wmv3 lub wyższy; max. wielkość 1 pliku 40 MB)
 • obrazy – JPG ( wielkość 1 pliku 20 MB)

 

 SPECYFIKACJA
PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU EMISYJNEGO – TRAMWAJE
 

Plik video:

 • Format pliku *.AVI
 • Wielkość pliku max. 5 Mb
 • Rozdzielczość 1280 x 610 px
 • Maksymalnie 25 klatek/s
 • Kodek – MPEG-4 (Xvid)
 • Szybkość danych w kompresji 1000 Kb/s
 • Długość spotu 30 sekund
 • Pliki nie mogą posiadać dźwięku
 • Plik powinien być dostępny do podglądu w Windows Media Player (od wersji 11 i wyżej).

Plik statycznego obrazu:

 • Format pliku *.JPEG
 • Wielkość pliku max. 1 Mb
 • Wymiary 1280 x 610 px
 • Rozdzielczość maksymalnie 96 dpi
 • Zapis koloru w RGB

Niemożliwe jest umieszczanie reklam:

a) przesyconych erotyzmem oraz zawierających elementy i treści pornograficzne;
b) nakłaniających do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
c) zawierających treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;
d) deprecjonujących komunikację miejską;
e) promujących produkty alkoholowe w tym piwo;
f) zawierających treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczające jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)
g) naruszających przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
h) propagujących postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerujące niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
i) zachęcających do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
j) zachęcających do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
k) zachęcających do używania produktów tytoniowych;
l) sprzecznych z przepisami prawa;
m) sprzecznych z Kodeksem Etyki Reklam.

Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na zmieniające się pomysły twórców reklamy oraz tolerancję Pasażerów komunikacji miejskiej.

Nazewnictwo nadsyłanych plików: Nazwy plików nie mogą zawierać znaków i spacji. W nazwie pliku powinna być zawarta informacja: <firma, instytucja>_<nazwa kampanii>_<data końca emisji kampanii>.avi lub .jpeg

 

SPECYFIKACJA
PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW NA NOŚNIKI W AUTOBUSACH

Ekrany LCD:

Plik video:

 • Format pliku *.MP4
 • Wielkość pliku max. 5 Mb
 • Pliki nie mogą posiadać dźwięku
 • Rozdzielczość 1280 x 610 px
 • Maksymalnie 25 klatek/s
 • Kodek – H264
 • Szybkość danych w kompresji 1000 Kb/s
 • Długość spotu: 30 sekund
 • Powinien być dostępny do podglądu w Windows Media Player (od wersji 11 i wyżej).

Plik statycznego obrazu:

 • Format pliku *.JPEG
 • Wielkość pliku max. 1 Mb
 • Wymiary 1280 x 610 px
 • Rozdzielczość maksymalnie 96 dpi
 • Zapis koloru w RGB

Ramki:

 • Wymiar netto: 89x29cm + 5mm spad.
 • Projekt w kolorach CMYK, 300 DPI.
 • Wszystkie elementy istotne (napisy, logotypy itd.) powinny być umieszczone 2cm od krawędzi formatu netto.
 • Zaznaczone linie cięcia.
 • Czcionki zakrzywione, zewnętrzne obrazy załączone do projektu.
 • Format .pdf, .tiff lub .jpg

Tyły autobusów:

Ze względu na różnorodność modeli i producentów autobusów, uzyskanie konkretnej specyfikacji uzależnione jest od rodzaju kampanii i jej zasięgu.

Niemożliwe jest umieszczanie reklam:

a) przesyconych erotyzmem oraz zawierających elementy i treści pornograficzne;
b) nakłaniających do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
c) zawierających treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć,
preferencje seksualne czy narodowość;
d) deprecjonujących komunikację miejską;
e) promujących produkty alkoholowe w tym piwo;
f) zawierających treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczające jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)
g) naruszających przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
h) propagujących postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerujące niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
i) zachęcających do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
j) zachęcających do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
k) zachęcających do używania produktów tytoniowych;
l) sprzecznych z przepisami prawa;
m) sprzecznych z Kodeksem Etyki Reklam.

Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na zmieniające się pomysły twórców reklamy oraz tolerancję Pasażerów komunikacji miejskiej.

Nazewnictwo nadsyłanych plików: Nazwy plików nie mogą zawierać znaków i spacji. W nazwie pliku powinna być zawarta informacja: <firma, instytucja>_<nazwa kampanii>_<data końca emisji kampanii>.mp4 lub .jpeg

 

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONYWANIA USŁUG PLAKATOWANIA

 

1. Niniejsze warunki techniczne obowiązują od 1 czerwca 2018 roku.
2. Plakaty powinny być dostarczone przez Klienta do Zakładu Realizacji Usług WAREXPO
sp. z o.o. przy ul. Lirowej 42, 02-387 w Warszawie na co najmniej cztery dni robocze przed planowanym początkiem ekspozycji w Warszawie oraz na co najmniej dziesięć dni roboczych w przypadku ekspozycji w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z plakatami Klient winien dostarczyć siatkę słupa wg wzoru ustalonego w umowie.
3. W przypadku gdy WAREXPO sp. z o.o. drukuje plakaty na zlecenie Klienta, Klient dostarczy poprawny projekt graficzny nie później niż na pięć dni roboczych przed planowaną ekspozycją.
4. Wyklejania plakatów w miejscach wskazanych w umowie lub zleceniu dokonuje WAREXPO sp. z o.o.
5. Zlecenie ekspozycji plakatów realizowane jest na podstawie druku zlecenia oraz siatki słupa, które są załącznikami do umowy z Klientem,, oraz po złożeniu odpowiednich dokumentów rejestrowych (ew. pełnomocnictw) Zleceniodawcy lub na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.
6. W przypadku realizacji umów długoterminowych poszczególne ekspozycje wyklejane są również na podstawie zleceń powołujących się na umowę.
7. W przypadku gdy treść zleconych do wyklejenia plakatów będzie niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź też z innych przyczyn nie będzie możliwe wyklejenie plakatów danej treści WAREXPO sp. z o.o. może odmówić wyklejenia takich plakatów.
8. Ekspozycja plakatu formatu większego niż format B1 pion, lecz podzielnego na B1, jest możliwa tylko na słupach wynajętych na wyłączność i po dokonaniu uzgodnień i potwierdzenia tego faktu z pracownikiem Działu Marketingu WAREXPO sp. z o.o.
9. WAREXPO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaklejenie, uszkodzenie bądź zniszczenie plakatów przez siłę wyższą lub osoby trzecie.
10. WAREXPO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość wyklejonych plakatów, których gramatura w przypadku:
– papieru offsetowego jest niższa od 80 g/m2 oraz wyższa od 120 g/m2,
– papieru kredowego jest niższa od 125 g/m2 oraz wyższa od 150 g/m2,
– papieru blueback jest niższa od 115 g/m2 oraz wyższa od 140 g/m2.
11. WAREXPO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie plakatów wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych.
12. Zgłoszenia reklamacyjne winny być zgłaszane na piśmie najpóźniej do trzeciego dnia ekspozycji. Rozpatrzenie reklamacji wymaga uprzedniej wizji lokalnej przedstawicieli WAREXPO sp. z o.o. oraz Klienta, z której sporządzony musi zostać protokół oraz dokumentacja zdjęciowa, które to dokumenty stanowią podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
13. Dokonując zlecenia ekspozycji plakatów, Klient oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych i logotypów, potrzebne do zamieszczenia plakatów oraz że treść i forma plakatu nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku dochodzenia od WAREXPO sp. z o.o. naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osobę trzecią, Klient zobowiązuje się do wstąpienia w sprawę w miejsce WAREXPO sp. z o.o. i zobowiązuje się zwrócić WAREXPO sp. z o.o. wszelkie koszty poniesione przez WAREXPO sp. z o.o. związane z zaistniałą sytuacją.
14. Klient wyraża bezwarunkową zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez WAREXPO sp. z o.o. dostarczonych przez niego materiałów w ramach kampanii reklamowych i promocyjnych na terenie całego świata, w środkach masowego przekazu, niezależnie od formy, zakresu i czasu trwania poszczególnych kampanii, na następujących polach eksploatacji:
– utrwalenie i zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, w tym wprowadzenie do pamięci komputera;
– wprowadzenie do obrotu we wszelkich środkach przekazu, włącznie z zagraniczną prenumeratą czasopism, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
– dowolnych modyfikacji zdjęć przy zachowaniu ich proporcji i artystycznego przekazu;
– wprowadzanie do sieci Internet we wszelkich znanych obecnie formach;
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnianie.
15. Pola eksploatacji określone w pkt 16 powyżej będą interpretowane z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez WAREXPO sp. z o.o. działalności gospodarczej.